دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 22 آبان پایه ششم

تدریس:

ریاضی تدریس شد

اجتماعی پرسیده شد

و کاربرگ اجتماعی حل شد

قران تدریس شد

تکلیف:

کلاس ششم

...