دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 27آذر پایه ششم

تدریس:

ا

جتماعی تدریس شد

امتحان گرفته شد از فصل 5 

قرآن تدریس شد

تفکر تدریس شد

هدیه ها انجام فعالیت

تکلیف:

پرسیدن رسم شکل تقسیم 4تقسیم بر 3/7

تدریس تقسیم کسرها با شکل

تدریس درس نیروهای تماسی و غیرتماسی

نگارش در کلاس حل شود

یکشنبه اجتماعی پرسیده می شود 

روخوانی قرآن پرسیده می شود

کلاس ششم

...