دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 27آذر پایه پنجم

تدریس:

ارزشیابی جمع و تفریق و ضرب کسرها

ریاضی تدریس و رسم شکل ضرب ها

علوم پرسش از فصل بدن

تکلیف:

چهارشنبه

اجتماعی پرسش از درس 10

هدیه ها انجام فعالیت

تمرین تفکر و پژوهش انجام شود

کلمات دستوری که در روز دوشنبه تدریس شد خوانده شود

کلاس پنجم

...