دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 22 آبان پایه پنجم

تدریس:

املا گرفته شد

تمرین املا و روخوانی فارسی

حل تمرین نگارش 

علوم تدریس شد

تکلیف:

علوم پرسیده می شود

مشق هفتگی حل و آورده شود

قرآن ص 25 مسابقه قرآن داریم

20 کلمه آخر کتاب قرآن پرسیده میشود

فارسی امتحان شفاهی از شعر حفظ  ومعنی کلمه

کلاس پنجم

...