دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 22 آبان پایه چهارم

تدریس:

ریاضی حل تمرین

قرآن تدریس شد

هدیه تدریس شد

فارسی ارزشیابی  شد

نگارش حل شد

تکلیف:

قرآن درس جدید روخوانی شود

کاربرگ حل شود

مطالعات درس اول تا سوم امتحان

روزیکشنبه امتحان ریاضی گرفته می شود

کلاس چهارم

...