دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف27 آذر پایه سوم

تدریس :

قرآن صفحه 56 تدریس شد

ریاضی صفحه 55 تدریس شد

علوم صفحه 43 تا 45 تدریس شد

هدیه درس 8تدریس شد

تکلیف:

با خانواده درس 8 صفحه 43 در برگه حل شود

فردا آزمون مکعب

کلاس سوم

...