دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف27 آذر پایه دوم

تدریس:

فارسی خوانداری صفحه 44 و 45

هدیه تدریس درس 11 نماز بخوانیم و آموزش نماز

جمله نویسی و واژه سازی کلمه هایی که با ها جمع بسته می شوند

ریاضی تکرار و تمرین جمع و تفریق با روش طولانی و تقریب با محور

تکلیف:

املا از درس 7 دوستان ما (تمام درس)

کلاس دوم

...