دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تکلیف و تدریس 22 آبان پایه دوم

تدریس:

ریاضی امتحان و حل تمرین 

فارسی اداممه درس خرس کوچولو تدریس شد

کار با کتاب کار 

ورزش

تکلیف:

کتاب کار

کتاب نگارش سوال یک ص 26 و 27  و28 انجام شود

از صفحه اول خرس کوچولو املا بنویسید

کلاس دوم

...