دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 22 آبان پایه اول

تدریس:

ریاضی ص 38 و 39 تدریس و انجام شد

فارسی واژه های جدید و نشانه ( م ) تدریس شد

نگارش ص 37 انجام شد

علوم درس جدید تدریس شد

تکلیف:

رونویسی واژه های نشانه  ( م)

تکمیل تمرین داده شده

تمرین سوره کوثر 

کلاس اول

...