دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 27 آذر پایه اول

تدریس:

فارسی درس ز

ریاضی صفحه 70 پیش نیاز درس مساوی تدریس شد

تکلیف:

دیکته خانگی تا درس ت 

واژه نویسی و ترکیب صدای ز

کلاس اول

...